Logo
Naše službyNaši klientiKontakt
Banner OPP

Naša činnosť vám zabezpečí

V prípade necertifikovaných spoločností:
 • Riadenie BOZP a OPP
 • Riadenie oblasti starostlivosti o energetiku
 • Odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení do 1000V včetne bleskozvodov
 • Poradenstvo v oblasti energetiky a vodného hospodárstva
 • Preprava osôb mikrobusom

Úsporu nákladov, času, zefektívnenie procesov a zvýšenie produktivity

 • zvyšovanie efektívnosti systémov prostredníctvom nepretržitej inovácie riadených procesov
 • komplexné služby, pretože zabezpečujeme aj ostatné náležitosti:
  • odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení
  • sledovanie dodávky osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • špecializovaný software z tejto oblasti
  • kontroly požívania alkoholických nápojov
 • pôsobnosť v rámci celej Slovenskej republiky
 • zastupovanie vo vzťahu k tretím osobám ( kontrolné orgány, prenajímatelia, návštevníci, a pod.) je samozrejmosťou

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V rámci poradenskej činnosti v oblasti BOZP sa činnosť H.P.T. & BEPOS plus.,
zameriava hlavne na nasledovné okruhy:
 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia zákonnej dokumentácie
 • zavedenie systému evidencie a vykonávania všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP
 • vypracovanie harmonogramu periodických činností a dohľad nad nimi
  • kontroly
  • skúšky a prehliadky technických zariadení
  • plán lekárskych prehliadok
  • školenia
 • zavedenie, vykonávanie kontrol a vyhodnocovanie stavu BOZP
 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození
 • posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami
 • vypracovanie zoznamu OOPP
 • školenia vodičov
  • motorových vozíkov
  • referentských vozidiel
  • nákladných vozidiel
  • stavebných strojov
 • zastupovanie pri kontrolách príslušných kontrolných orgánov
 • vyšetrovanie pracovných úrazov
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách,
 • pracovná zdravotná služba

Ochrana pred požiarmi

V rámci poradenskej činnosti v oblasti OPP sa činnosť H.P.T. & BEPOS plus.,
zameriava hlavne na nasledovné okruhy:
 • požiarny štatút
 • požiarne poriadky pracovísk
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • požiarna kniha
 • analýzy požiarnych nebezpečenstiev
 • zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom
 • doklady o kontrole a revízii požiarno-technických zariadení
 • údaje o požiaroch, o príčinách vzniku požiarov
 • dokumentácia o školení pracovníkov o požiarnej ochrane a o odbornej príprave požiarnych hliadok
 • ďalšie doklady, ak sa požadujú podľa predpisov o požiarnej ochrane
 • určovanie miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a počtu členov požiarnych hliadok na týchto pracoviskách
 • prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok
 • porovnanie skutočného stavu s dokumentáciou PO:
  • stavebného riešenie objektov
  • výroba, skladovanie horľavých látok a manipulácia s nimi
  • zabezpečenie funkčnosti požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov
  • prevádzkovanie a stav technických a technologických zariadení
  • označenie pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi
 • vykonávanie odbornej prípravy požiarnych hliadok a školenia novoprijatých pracovníkov a ostatných pracovníkov
 • vykonávanie odbornej prípravy pracovníkov zabezpečujúcich požiarnu ochranu v mimopracovnom čase a vedúcich pracovníkov
 • určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách technologických zariadení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri začatí výroby
 • revízia hasebných prostriedkov,predaj nových hasiacích prástrojov a hasiacich potrieb

Expertná a poradenská činnosť

Expertná podpora riadenia manažérskych systémov

 • v oblasti energetiky a vodného hospodárstva
 • v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 18 000)


O nás

Služby

Referencie

Kontakt
Radoslav Husarovič
Podzámska 29
920 01 Hlohovec

telefón:  +421 33 7301 059
gsm: +421 911 999 018